Fotografie

Flora en vegetatie (deze paragraaf is in bewerking)

Orchis mascula, de Mannetjesorchis op vochtige kalkhoudende bodem aan bosranden. Ontluikende Tongvarens in een Frans voorjaarsbos op kalk.

De plantengroei van een bepaald gebied is de resultante van een aantal belangrijke ecologische factoren (in afnemende volgorde van reikwijdte): klimaat, geomorfologie, waterhuishouding, bodem, concurrentie tussen planten en plant-dier relaties. Daarmee is voor een beheerder van een natuurgebied kennis over flora en vegetatie een belangrijke informatiebron bijvoorbeeld in de vorm van een vegetatiekaart.

Spanners/ Geometridae, een grote familie binnen de macro-nachtvlinders

De Wortelhoutspanner, een prachtige spanner die zittend zijn achterlijf omhoog kromt De Eikendwergspanner. Let op de afgeronde vleugeltop en het stevige zwarte streepje dat vertikaal staat. De soort is niet echt algemeen en gebonden aan Zomereik. Wordt o.a. in de kustprovincies waargenomen. Scopula emutaria, de Witroze stipspanner. Een zeldzame soort langs de kust. Soort van natte duinvalleien, schorren en kwelders. Vliegt in juli en aug. Selenia dentaria, Herculesje. algemene soort van bossen, tuinen en parken.

We kennen in Nederland zo'n 2400 vlindersoorten. Slechts een kleine 100 daarvan behoren tot de dagvlinders. De overige 2300 soorten zijn nachtvlinders, waarvan pakweg 1400 micro's en ruim 800 macro-nachtvlinders. Het aantal families binnen de micro's is groot en klein binnen de macro's. Twee grote macrofamilies zijn de Nachtuilen en de Spanners. Onder dit kopje worden de spanners behandeld. Voor de nachtuilen zie "Nachtuilen". Elke nachtvlinder heeft een eigen ecologische achtergrond. Soms is een soort (via het rupssstadium) gebonden aan één waardplant, vaker aan een groep van planten.

Meer foto's over dit onderwerp >>

Nachtuilen/ Noctuidae, de grootste familie binnen de macro-nachtvlinders

Orthosia cerasi, Tweestreepvoorjaarsuil. Deze algemene uil vliegt in de periode maart, april, mei. Soort van loofbossen, parken en tuinen. Orthosia gothica, de Nunvlinder, een algemene soort in de meest uiteenlopende biotopen; waardplanten loofbomen en diverse kruiden. Orthosia cruda, de Kleine voorjaarsuil. De kleinste onder de voorjaarsuilen. Algemeen in loofbossen, struwelen, heiden en tuinen. Waardplant vooral eik, ook berk, hazelaar e.a. Orthosia incerta, Variabele voorjaarsuil gevangen op 5 april 2008. Dit is weer een kleurvariëtiet die ik nog niet gezien had. Abrostola triplasia, Donker brandnetelkapje, een uil die in enkele generaties vliegt van april tot oktober. Komt op veel plaatsen voor, de waardplant is Grote brandnetel en Hop. Acronicta auricoma, de Goudhaaruil, een niet zo algemene uil van bossen, heiden en duinen. Waardplanten diverse loofbomen en struiken.

Er komen zo'n 350 soorten in ons land voor. Het zijn over het algemeen stevig gebouwde, snel vliegende nachtvlinders met een trapeziumachtig lijf. Als type meestal direct herkenbaar, levert de soortsdeterminatie soms problemen op. Naast de "habitus" zijn vooral vleugelkenmerken erg belangrijk. De hier getoonde voorjaarsuilen vliegen op dit moment.

Meer foto's over dit onderwerp >>

Kleinere families binnen de macro-nachtvlinders

Euproctis similis, de Donsvlinder, soort van bossen, parken en tuinen De Kleine beer, een opvallend rood getinte beervlinder. Algemeen in open milieus zoals heiden en duinen. Tethea or, de Orvlinder, vertegenwoordiger van de Eenstaartjes. Vliegt einde voorjaar en zomer. Loofbossoort. Waardplanten: wilg en populier. Phalera bucephala Miltochrista miniata, een beervlinder. De Kolibrievlinder op Moesdistel in de Vogezen. De Kolibrievlinder op Moesdistel in de Vogezen.

Meer foto's over dit onderwerp >>

Micro-vlinders

Adela reaumurella van de fam. der Adelidae waarvan veel soorten een extreem lange antenne hebben. Rups leeft op dode bladeren van eik en beuk. Agonopterix heracliana, een algemene Oecophoride die vliegt van sept. tot april en als vlinder overwintert. Waardplant rups: schermbloemen. De soort lijkt veel op de iets grotere A. ciliella. Onderzoek van de achtervleugels is noodzakelijk. Emmelina monodactyla, een algemeen voorkomende Vedermot met als Waardplant de Haagwinde

Er zijn wel 1400 soorten micro-nachtvlinders in ons land. Het is een vergeten groep met een kleine groep specialisten die deze groep onderzoekt. Deze beperkte aandacht is niet terecht want kennis over het voorkomen van micro's levert veel ecologische informatie op. Veel soorten hebben een nauwe ecologische amplitude wat zoiets wil zeggen als een gespecialiseerde levenswijze zoals de relatie met een specifieke voedselplant.

Meer foto's over dit onderwerp >>

Pyralidae, een grote familie van kleine tot grote micro-nachtvlinders

Pyraliden behoren tot de micro's en zijn vaak de eerste familie binnen de micro's die door beginners worden bestudeerd. Deze familie is namelijk redelijk goed te determineren zonder microscopisch onderzoek. Bovendien is hun formaat soms op "macroniveau". (deze paragraaf is in bewerking)

Dagvlinders

Heivlinder, een soort van heides en open duinmilieus zoals de zeereep; past camouflage toe o.a. door zich aan te passen aan de achtergrond. Als hij is neergestreken op het zand gaat hij scheef zitten (minder schaduw) en schuift de vleugels in elkaar. Akkerparelmoervlinder, in Frankrijk veel op kalkgrasland. Hier op bloeiende Smalle weegbree. Bleek blauwtje, een blauwtje dat met het  Dwergblauwtje en Adonisblauwtje gebonden is aan kalkgrasland. Let op de geblokte franje. Oranje luzernevlinder, in Frankrijk standvlinder, in ons land een trekvlinder uit het zuiden. Hier op Centaurea jacea, Gewoon knoopkruid. Kaasjeskruiddikkopje, een soort van bloemrijk vochtig hooiland en in Midden-Frankrijk in pioniervegetaties langs laaglandrivieren, zoals de Creuse. Hier op de bloeiwijze van Smalle weegbree.

Het gaat niet goed met de dagvlinderfauna in Nederland. Er zijn de laatste decennia nogal wat soorten uit ons land verdwenen en een aantal staat te boek als bedreigd of kwetsbaar. 25 soorten in een bepaald gebied is al een heel aantal en dan zit je echt wel in een goed ontwikkeld natuurgebied zoals de duinen. Vaak kom je niet verder dan ruim 10 soorten waarvan de meeste niet eens standvlinders maar zwervers of trekkers.

Meer foto's over dit onderwerp >>

Libellen

Gewone oeverlibel, van voren een angstaanjagende aanblik (voor potentiële prooien) Watersnuffels, algemeen in de duinen, vaak met tientallen exemplaren boven kleine duinmeertjes Bruinrode heidelibel, hier in de zogenaamde pyramidehouding, een verticale lichaamshouding t.o.v. de zon om te hoge lichaamstemperatuur tegen te gaan.

Libellen zijn door hun uiterlijk en hun spectaculaire vlieggedrag een aansprekende groep van insecten. Een groot deel van hun leven zijn het waterdieren en leiden ze een onopvallend bestaan, eenmaal boven water gekomen roepen deze vliegende ogen om aandacht van de natuurliefhebber. Hun aanwezigheid zegt veel over de structuur van de oevervegetatie en de waterkwaliteit van een gebied.

Meer foto's over dit onderwerp >>

Mossen

Orthotrichum pulchellum, een soort in opmars; vroeger alleen langs de kust Calypogeia muelleriana, Gaaf buidelmos, op boswalletje in de Gaasterlandse bossen. Riempjesmos, een fraai mos op zure bodem en rottend hout; verwant aan Haakmos en Pluimstaartmos.

"Small is beautiful" zeggen ze bij de Bryologische Werkgroep en daar hebben ze gelijk in! Bekijk een mos door een loupe in het veld en er gaat een wereld voor je open. Het zijn de kwaliteitsindicatoren van ons milieu in pocket-formaat.

Meer foto's over dit onderwerp >>

Korstmossen

Cladonia conistea, één van de bekermossen op zandgrond in pioniervegetaties. Hypogymnia physodes, een meestal op bomen groeiend korstmos, hier in de duinen van Terschelling op de grond tussen mossen. Cladonia floerkeana, soort van kalkarme zandgrond met opvallende knotsvormige, rode apotheciën.

Ik ben vooral thuis in de op de grond groeiende korstmossen met geslachten als Cladina, Cladonia en Peltigera. Soorten groeiend op boom op op steen zijn weer een verhaal apart en komen sporadisch aan bod.

Meer foto's over dit onderwerp >>

Overige fauna

Een Ringslang gefotografeerd in de Brenne (Midden-Frankrijk) Geelbuikvuurpad, lokaal in de Vogezen in tijdelijke bospoelen in rijsporen gemaakt door tractoren. Walking with ostriches: Struisvogels zijn nieuwsgierig en houden kennelijk van gezelligheid. Hier met dochter Bregje en gids Mark, Malewa Ranch, Kenya.

Nogal een wijds begrip "Overige fauna". Bij mijn fotografische activiteiten komt het vooral neer op amfibieën, reptielen en andere insecten. Het maken van foto's van bijvoorbeeld vissen of vogels vereisen een aparte aanpak en speciale lenzen. Je moet je bij natuurfotografie simpelweg beperkingen opleggen. "In der Beschränkung ..... enfin u snapt het wel.

Meer foto's over dit onderwerp >>

Natuursferen

Patronen in het zand. Tussen het riet. Avondsfeer bij vangplek van nachtvlinders in de Amsterdamse Waterleiding Duinen Strand bij IJmuiden Helmgras

Onder dit kopje foto's waarbij zaken als impressies, poëzie en emotie om de hoek komen kijken. Oordeelt u zelf.

Meer foto's over dit onderwerp >>