Fotografie

Flora en vegetatie (deze paragraaf is in bewerking)

De plantengroei van een bepaald gebied is de resultante van een aantal belangrijke ecologische factoren (in afnemende volgorde van reikwijdte): klimaat, geomorfologie, waterhuishouding, bodem, concurrentie tussen planten en plant-dier relaties. Daarmee is voor een beheerder van een natuurgebied kennis over flora en vegetatie een belangrijke informatiebron bijvoorbeeld in de vorm van een vegetatiekaart.

Orchis mascula, de Mannetjesorchis op vochtige kalkhoudende bodem aan bosranden. Ontluikende Tongvarens in een Frans voorjaarsbos op kalk.

Terug naar thema's