Bioteam Bloemendaal ontwikkelt een Biodiversiteitsplan

7 juni 2020

In maart 2020 is het Bioteam Bloemendaal opgericht. Het team bestaat uit de ecologen Antje Ehrenburg, Bertien Besteman, Norbert Daemen en Ben Kruijsen. De aanleiding was de opdracht van de gemeente Bloemendaal aan het adviesbureau een biodiversiteitsplan voor de gemeente op te stellen. Dit plan richt zich op zowel de vergroting van de diversiteit aan planten en dieren in de gemeente als het zorgvuldig omgaan met de leefomgeving in al haar facetten. Dit vereist een ingrijpende verandering in het denken en handelen van de politiek en haar inwoners. Wij noemen dat "omdenken". Het plan hoopt hiertoe een goede aanzet te kunnen geven. De prioriteit is nu gericht op het beschrijven van concrete projecten inclusief een financiële onderbouwing. Deze projecten worden binnenkort aan de gemeente voorgelegd zodat zij in de komende collegebegroting meegenomen kunnen worden. Een voorbeeld is een voorstel het bermbeheer op een ecologische leest te schoeien. Bij een afname in de maaifrequentie betekent dat hooibeheer en afvoer van het maaisel na enige tijd. Een bepaald percentage van de bermvegetatie wordt als ruigte gehandhaafd. Dit zal de overwintering van insecten bevorderen. Meer insecten zal leiden tot meer vogels die op hun beurt bijvoorbeeld een bijdrage kunnen leveren aan de ecologische aanpak van eikenprocessierupsen.
De opstelling van het plan gaat in nauw overleg met de groendienst van de gemeente waarmee we onlangs een dag op stap gingen om het beheer van de diverse gemeentelijke duin- en bosparken te bespreken en ter plaatse te bekijken. Ter oriëntatie heeft het Bioteam ook enkele fietstochten gemaakt in verschillende delen van de gemeente welke zich uitstrekt van Bloemendaal tot Bennebroek en Vogelenzang. Daaruit bleek hoe rijk de gemeente is aan natuurgebieden en aan zones met hoge natuurlijke potenties zoals Jonge Duinen, strandwallen en strandvlakten. Niet voor niets valt de gemeente voor meer dan 50% onder het Europese Natura 2000 beleid.
Hebt u ideeën voor natuurontwikkeling in de gemeente? Stuur deze naar bioteam@xs4all.nl. We gaan er serieus naar kijken.